ระดับหน่วยงาน กลุ่มตัวชี้วัด อำเภอ หน่วยงาน ||view table
กลุ่มเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) / สตรี
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
กลุ่มเด็กวัยเรียน (5-15 ปี)
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
กลุ่มเด็กวัยรุ่น / นักศึกษา (15-21 ปี)
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
กลุ่มวัยทำงาน (15-59 ปี)
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และผู้พิการ
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
ระบบบริการปฐมภูมิ
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
ระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
ระบบควบคุมโรค
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคฯ
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
การป้องกันและบำบัดยาเสพติด
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
พัฒนาบุคลากร
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
การเงินการคลัง
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
ยาและเวชภัณฑ์ / พัสดุ
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
เพิ่มเติม
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด