ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
G18I75 ร้อยละของเทศบาลทุกระดับมีระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน
ระดับจังหวัด
   Update : 14/12/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ