ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
G18I74 อนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) ทุกจังหวัด ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที ที่ กำหนด
ระดับจังหวัด
   Update : 14/12/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ