ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 พัฒนาบุคลากร
G14I64 ระดับความสำเร็จในการวางแผนกำลังคนระดับเขต
ระดับจังหวัด
   Update : //543
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ