ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 พัฒนาบุคลากร
G14I63 จังหวัดมีแผนพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพ
ระดับจังหวัด
   Update : //543
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ