ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 กลุ่มวัยทำงาน (15-59 ปี)
G12I61.2 ร้อยละของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่ รับไว้รักษาในโรงพยาบาล ระดับ S ที่ มีค่า Probability of Survival (Ps) > 0.75 และรอดชีวิตหลังการดูแลรักษา
ระดับจังหวัด
   Update : //543
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ