ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 กลุ่มเด็กวัยเรียน (5-15 ปี)
G11I60 ร้อยละโรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมผ่านเกณฑ์ KPI ระดับจังหวัดทุกด้าน
ระดับจังหวัด
   Update : 05/02/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ