ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 กลุ่มเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) / สตรี
G11I59 ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
ระดับจังหวัด
   Update : 11/02/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ