ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 ระบบบริการปฐมภูมิ
G11I58 ร้อยละของอำเภอที มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ
ระดับจังหวัด
   Update : 12/02/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ