ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 ระบบบริการปฐมภูมิ
G8I55 ร้อยละ ศสม./รพสต.ที่มี Out Reach Service โดยแพทย์ออกไปบริการเวชศาสตร์ชุมชน
ระดับจังหวัด
   Update : 09/12/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ