ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 ระบบบริการปฐมภูมิ
G8I54 สัดส่วนผู้ป่วยนอก DM/HT ของ ศสม.และ รพสต. เทียบกับ รพ.แม่ข่ายและมีผลการควบคุม DM/HT ดีขึ้น
ระดับจังหวัด
   Update : 18/03/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ