ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 ระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
G8I53 ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบริการลดลง (เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา)
ระดับจังหวัด
   Update : //543
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ