ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 การป้องกันและบำบัดยาเสพติด
G8I52 ร้อยละของผู้คงอยู่ขณะบำบัดรักษา(Retention Rate)
ระดับจังหวัด
   Update : 05/10/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ