ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 การป้องกันและบำบัดยาเสพติด
G8I51 ร้อยละการหยุดเสพของผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสุขภาพ (Remission Rate)
ระดับจังหวัด
   Update : 06/10/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ