ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 กลุ่มวัยทำงาน (15-59 ปี)
G8I50 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี
ระดับจังหวัด
   Update : 20/11/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ