ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และผู้พิการ
G8I48 ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน รพศ. รพท. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ ครบวงจร (น้ำเงิน)
ระดับจังหวัด
   Update : 14/12/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ