ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และผู้พิการ
G8I47 ร้อยละของจังหวัดในเขตบริการสุขภาพมีการดำเนินงานในการบูรณาการระบบดูแลสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหว/ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พ้นระยะวิกฤติผ่านเกณฑ์ระดับ 3
ระดับจังหวัด
   Update : 22/04/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ