ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และผู้พิการ
G8I46 ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ระดับจังหวัด
   Update : 14/12/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ