ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 กลุ่มวัยทำงาน (15-59 ปี)
G8I44 ร้อยละของผู้ที ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) และมีความเสียงสูงมาก ได้รับการปรับเปลียนพฤติกรรมอย่างเข้มข้นและ/หรือได้รับยาในการรักษาเพื่ อลด ความเสี่ยง
ระดับจังหวัด
   Update : 18/03/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ