ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และผู้พิการ
G8I42 ร้อยละของสถานบริการมีการปรับสภาพแวดล้อม มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการ/ ผู้สูงอายุเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
ระดับจังหวัด
   Update : 12/02/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ