ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคฯ
G7I40 ร้อยละของชิ้นการโฆษณาด้านสุขภาพผิดกฎหมายซึ่งเฝ่าระวังจากสื่อวิทยุกระจายเสียง หรือสื่ออื่นในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการจัดการ
ระดับจังหวัด
   Update : 12/02/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ