ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 กลุ่มเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) / สตรี
G1I1.6 อัตราส่วนมารดาตาย
ระดับจังหวัด
   Update : 11/02/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ