ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคฯ
G7I39 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารมีคุณภาพมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด (เลือกดำเนินการอย่างน้อย 2 ประเภท ที่เป็นปัญหาสาคัญของพื้นที่จากอาหาร 7 ประเภท ได้แก่ ผัก ผลไม้ น้ำบริโภค น้าแข็ง ผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ามันทอดซ้า และเกลือไอโอดีน)
ระดับจังหวัด
   Update : 13/02/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ