ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคฯ
G7I38 ระดับความสำเร็จของการจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด
ระดับจังหวัด
   Update : 13/02/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ