ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 การเงินการคลัง
G6I36 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ในปีงบประมาณ 2558 ของทุกจังหวัดเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
ระดับจังหวัด
   Update : 04/09/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ