ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 ยาและเวชภัณฑ์ / พัสดุ
G6I35.1 ลดต้นทุนยา เวชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และเพิ่มมูลค่าการจัดซื้อยาร่วม
ระดับจังหวัด
   Update : 22/12/2558
เมือง
   Update : 22/12/2558
ศรีเมืองใหม่
   Update : 22/12/2558
โขงเจียม
   Update : 22/12/2558
เขื่องใน
   Update : 22/12/2558
เขมราฐ
   Update : 22/12/2558
เดชอุดม
   Update : 22/12/2558
นาจะหลวย
   Update : 22/12/2558
น้ำยืน
   Update : 22/12/2558
บุณฑริก
   Update : 22/12/2558
ตระการพืชผล
   Update : 22/12/2558
กุดข้าวปุ้น
   Update : 22/12/2558
ม่วงสามสิบ
   Update : 22/12/2558
วารินชำราบ
   Update : 22/12/2558
พิบูลมังสาหาร
   Update : 22/12/2558
ตาลสุม
   Update : 22/12/2558
โพธิ์ไทร
   Update : 22/12/2558
สำโรง
   Update : 22/12/2558
ดอนมดแดง
   Update : 22/12/2558
สิรินธร
   Update : 22/12/2558
ทุ่งศรีอุดม
   Update : 22/12/2558
นาเยีย
   Update : 22/12/2558
นาตาล
   Update : 22/12/2558
เหล่าเสือโก้ก
   Update : 22/12/2558
สว่างวีระวงศ์
   Update : 22/12/2558
น้ำขุ่น
   Update : 22/12/2558