ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 การเงินการคลัง
G6I34 หน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการเดียวกัน
ระดับจังหวัด
   Update : 22/12/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ