ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 การเงินการคลัง
G6I33 ประสิทธิภาพการบริหารการเงินสามารถควบคุมให้หน่วยบริการในพื้นที่มีปัญหาการเงินระดับ 7
ระดับจังหวัด
   Update : 22/12/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ