ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 ระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
G6I32.2 CMI - รพท.(S)
ระดับจังหวัด
   Update : 21/12/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ