ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 ระบบควบคุมโรค
G5I31.ร้อยละของ SRRT ระดับอำเเภอสอบสวนและควบคุมโรคในโรคและกลุ่มอาการที่ มีความสาคัญสูงระดับประเทศ
ระดับจังหวัด
   Update : 18/05/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ