ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 ระบบควบคุมโรค
G5I30 ร้อยละของอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ (DHS)
ระดับจังหวัด
   Update : 10/02/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ