ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 กลุ่มวัยทำงาน (15-59 ปี)
G5I29 ความชุกของภาวะอ้วน (BMI>=25) และหรือภาวะอ้วนลงพุง (ชาย>=90 ซม. หญิง=80 ซม.
ระดับจังหวัด
   Update : 20/11/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ