ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 กลุ่มเด็กวัยรุ่น / นักศึกษา (15-21 ปี)
G5I28 ร้อยละของโรงเรียนที่มีการสอนเพศศึกษา/พฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียนตามเกณฑ์
ระดับจังหวัด
   Update : 12/02/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ