ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 กลุ่มเด็กวัยรุ่น / นักศึกษา (15-21 ปี)
G5I27 ร้อยละของเด็กและเยาวชนอายุ 15-24 ปีที่มีการป้องกันตนเองโดยใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธุ์ครั้งล่าสุด
ระดับจังหวัด
   Update : 18/05/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ