ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 กลุ่มเด็กวัยเรียน (5-15 ปี)
G5I26 ร้อยละของเด็กนักเรียน 6-14 ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน
ระดับจังหวัด
   Update : 20/11/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ