ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 กลุ่มเด็กวัยเรียน (5-15 ปี)
G1I1.4 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
ระดับจังหวัด
   Update : 20/11/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ