ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 กลุ่มเด็กวัยเรียน (5-15 ปี)
G5I25.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากฯ
ระดับจังหวัด
   Update : 04/09/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ