ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 กลุ่มเด็กวัยเรียน (5-15 ปี)
G5I24.1 เด็ก ป. 1 ทุกคนได้รับการตรวจสายตาและการได้ยิน
ระดับจังหวัด
   Update : 05/02/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ