ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 กลุ่มวัยทำงาน (15-59 ปี)
G5I22 ร้อยละของคลินิก NCD คุณภาพ
ระดับจังหวัด
   Update : 30/03/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ