ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 กลุ่มเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) / สตรี
G5I18 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์
ระดับจังหวัด
   Update : 20/11/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ