ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 กลุ่มเด็กวัยเรียน (5-15 ปี)
G5I16 ร้อยละของเด็กนักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
ระดับจังหวัด
   Update : 20/11/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ