ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 กลุ่มเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) / สตรี
G5I14 ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสมวัย
ระดับจังหวัด
   Update : 20/11/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ