ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 กลุ่มเด็กวัยรุ่น / นักศึกษา (15-21 ปี)
G5I13 ร้อยละของผู้สูบบุหรี ในวัยรุ่นอายุ 15 - 18 ปี
ระดับจังหวัด
   Update : 26/12/2559
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ