ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 กลุ่มเด็กวัยรุ่น / นักศึกษา (15-21 ปี)
G5I12.1 ร้อยละในสถานศึกษาไม่พบการกระทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 90)
ระดับจังหวัด
   Update : 12/02/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ