ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 ระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
G3I7 โรงพยาบาลของรัฐผ่านการรับรองคุณภาพและมามาตรฐาน (HA) ขั้น 3
ระดับจังหวัด
   Update : 11/09/2559
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ