ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 กลุ่มวัยทำงาน (15-59 ปี)
G2I4 ร้อยละตำบลเป้าหมายมีการจัดการด้านสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (ระดับดีขึ้นไป)
ระดับจังหวัด
   Update : 12/02/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ