ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 เพิ่มเติม
12. ร้อยละของอำเภอสามารถควบคุมโรคติดต่อสำคัญของพื้นที่ได้ (เพิ่มเติม)
ระดับจังหวัด
   Update : 18/05/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ