ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 เพิ่มเติม
9. ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (เพิ่มเติม)
ระดับจังหวัด
   Update : 13/02/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ