ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 กลุ่มเด็กวัยรุ่น / นักศึกษา (15-21 ปี)
G1I2.5 ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี
ระดับจังหวัด
   Update : 20/11/2558
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ