ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2558 เพิ่มเติม
6. ความชุกผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15 - 19 ปี (เพิ่มเติม)
ระดับจังหวัด
   Update : 26/12/2559
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ